کنترل کیفیت

کنترل کیفیت
کنترل کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت سیم وکابل سهند دامغان به منظور حفظ ،ارتقاء وبهبود مستمر کیفیت محصولات خود به صورت یک واحد مستقل دراین شرکت فعالییت دارد.

این آزمایشگاه با تجهیزات پیشرفته وکالیبره شده مجهز است . کلیه آزمون ها توسط پرسنل آموزش دیده وبا تجربه با دقت زیاد انجام میشود.

کنترل های ضروری دراین شرکت در مراحل ذیل انجام میشود:

1- کنترل مواد ورودی

2- کنترل محصولات میانی (حین فرایند)

3- کنترل محصولات نهایی

 

 

کنترل مواد اولیه ورودی:

کلیه مواد ورودی تاثیرگذار برروی کیفیت محصول در بدوورود به کارخانه مورد ارزیابی قرار میگیرند . در صورت تایید کنترل کیفی وانطباق با معیار پذیرش تعیین شده اجازه استفاده در فرایند تولید را دارند.

 

کنترل حین فرایند:

محصولات میانی که درحین فرایند تولید میشوند در هر مرحله از تولید مورد بررسی وآزمایش قرار گرفته و درصورت تامین مشخصه های فنی محصول دران مرحله و تایید کنترل کیفی در مرحله بعدی مورد استفاده قرار میگیرند .

وضعییت بررسی وآزمون برروی کارت هایی که برای هرمرحله از تولید در نظر گرفته شده وبروی بسته بندی محصول الصاق میشود تعیین میگردد.

محصولات میانی غیر متطبق تا زمان تعیین تکلیف وانجام اقدام اصلا حی اجازه فراوری در فرایند تولید را ندارند.

بطور کلی در مراحل مختلف تولید (حین فرایند) آ زمون های ابعادی مثل ضخامت متوسط ،حداقل ضخامت وقطر عایق وروکش همچنین خواص مکا نیکیTensile وElongation مواد عایق وروکش وخواص الکتریکی هادی مثل مقاوت الکتریکی تحت کنترل قراردارند.

 

کنترل محصولات نهایی:

محصولات تولید ی در مرحله نهایی وتکمیل شده نیز مورد بررسی قرار میگیرند.کنترل محصول در این مرحله شامل کنترل های ابعادی ، قطعی واتصالی ، آزمون ولتاژ و مقاومت الکتریکی نوع بسته بندی ، متراژ بسته بندی و............ می باشند.


کنترل کیفیت کنترل کیفیت کنترل کیفیت
4 امتیاز از 1 رای
شرکت سهند دامغان
4 امتیاز از 1 رای